درباره سمانتکس

سمانتکس در زمینه تکمیل زنجیره تبدیل فناوری ها و اختراعات به محصولات و کسب و کارهای دانش بنیان فعالیت می نماید. تجاری سازی اختراعات و فناوری ها شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش گذاری فناوری، اعطای امتیاز انتقال و انتشار فناوری، جذب سرمایه و منابع، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمون ها و دریافت تاییدیه ها، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال فعالیت می نماید.

مرحله اول

شناسایی و جذب اختراعات و فناوری های مخترعین

مرحله دوم

ارزیابی قابلیت تجاری سازی اختراعات و فناوری ها

مرحله سوم

ارزیابی آمادگی صادراتی و مدیریت صادرات محصولات دانش بنیان

مرحله چهارم

مشاوره فنی و مهندسی، مشاوره طراحی مهندسی، مشاوره تولید و برون سپاری تولید

مرحله پنجم

مشاوره شناسایی و اخذ مجوزهای ضروری و استقرار استانداردهای محصول

مرحله ششم

تدوین استراتژی و ره نگاشت فناوری

مرحله هفتم

پیش بینی و آینده نگاری فناوری

مرحله هشتم

مشاوره فروش

مرحله نهم

فناوری و خدمات فن بازار

مشتریان