دوره‌های آموزشی سمانتکس

نوع عنوان مدت زمان (ساعت) کد
مدیریت فناوری و تجاری سازی
دوره حضوری / مجازی مدیریت فناوری ۳۲ ۲۱۰
سمینار / وبینار مفاهیم بنیادین در مالکیت معنوی و مدیریت فناوری ۴ ۲۰۱
سمینار / وبینار مبانی مدیریت فناوری و مباحث راهبردی مرتبط ۸ ۲۰۲
سمینار / وبینار مبانی و فرآیندهای انتقال فناوری ۴ ۲۰۳
سمینار / وبینار اصول مذاکره در قراردادهای انتقال فناوری ۴ ۲۰۴
کارگاه حضوری / مجازی ارزش گذاری فناوری و شرکت‌های دانش بنیان ۸ ۲۰۵
سمینار / وبینار قراردادهای انتقال فناوری ۴ ۲۰۶
دوره حضوری / مجازی استقرار و بهره‌ور سازی مراکز تجاری سازی ۳۶ ۶۳۰
سمینار / وبینار چالش‌ها و راهکارهای مذاکره فروش فناوری (زبان صنعت) ۴ ۶۰۱
سمینار / وبینار چالش‌ها و راهکارهای صادرات فناوری ۸ ۶۰۲
سمینار / وبینار سنجش سطوح آمادگی فناوری (TRL) موشکافانه ۸ ۶۰۳
مدیریت تحقیق و توسعه (R&D)
دوره حضوری / مجازی مدیریت و بهره‌ور سازی تحقیق و توسعه ۵۶ ۱۲۰
سمینار / وبینار ضرورت‌ها، نقش‌ها وجایگاه تحقیق و توسعه در سازمان ۴ ۱۰۱
سمینار / وبینار مدیریت منابع انسانی دانش بنیان ۸ ۱۰۲
سمینار / وبینار سازمان‌دهی واحدهای تحقیق و توسعه ۴ ۱۰۳
سمینار / وبینار استراتژی‌ها و ابزارهای تحقیق و توسعه ۸ ۱۰۴
سمینار / وبینار جایگاه بازاریابی در فرآیند تحقیق و توسعه ۴ ۱۰۵
سمینار / وبینار تجاری سازی، تبدیل علم به ثروت ۴ ۱۰۶
سمینار / وبینار امکان‌سنجی (Feasibility Study) پروژه‌های تحقیق و توسعه ۸ ۱۰۷
سمینار / وبینار مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه ۴ ۱۰۸
سمینار / وبینار برون سپاری در تحقیق و توسعه ۴ ۱۰۹
سمینار / وبینار مدیریت ریسک در فرآیندهای تحقیق و توسعه ۸ ۱۱۰
سمینار / وبینار کاربردهای داده کاوی (Data Mining) در تحقیق و توسعه ۸ ۱۱۱
توسعه خلاقیت کارکنان و مدیریت نوآوری
دوره حضوری / مجازی توسعه خلاقیت کارکنان و مدیریت نوآوری در سازمان ۴۰ ۴۱۰
کارگاه حضوری / مجازی توسعه مهارت‌های خلاقیت کارکنان ۱۶ ۴۰۱
کارگاه حضوری / مجازی طراحی مدل کسب و کار (Business Plan) نوآورانه ۸ ۴۰۲
کارگاه حضوری / مجازی (NPIM) مدیریت نوآوری در توسعه محصول جدید ۱۶ ۴۰۳

برای اطلاع از سرفصل‌های هر دوره، به دفترچه آموزشی سمانتکس ذیل مراجعه نمائید.