فرم فروش محصول دانش بنیان

محصول دانش بنیان دارم

  • در این قسمت اطلاعات تفصیلی طرح را با توجه به درخواست تسهیلات به عنوان شرکت دانش بنیان نوپا ارائه فرمایید.
  • در این قسمت اطلاعات تفصیلی طرح را با توجه به درخواست تسهیلات به عنوان شرکت دانش بنیان نوپا ارائه فرمایید.
  • آیا نمونه محصول، خدمت، نرم افزار مورد نظر توسط شما ایجاد شده؟ در این صورت معرفی مختصری از محصول، خدمت و فناوری های به کار رفته در آن را ارائه فرمایید.